Merkezin organları yönetmelik çerçevesinde aşağıdaki gibidir:

Merkez Müdürü:

Müdür, Üniversitenin birimlerinde tam zamanlı olarak görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

Görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,

b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalar yapmak,

ç) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, sürekli eğitim merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, diğer araştırma ve uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan uzaktan eğitim programları ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

d) Merkeze bağlı uzaktan eğitim programlarında görevlendirilecek ders danışmanlarını ilgili birimlere önermek,

e) Uzaktan eğitim programı öğrenci ve öğretim elemanları için teknik ve akademik desteğin verilmesini sağlamak,

f) Her yılsonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

g) Merkezin çalışmaları hakkında her yılsonunda Rektörlüğe rapor vermek.

ğ) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

h) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile Rektörlüğün izni alınarak iş birliği yapmak

Müdür Yardımcısı:

Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir. Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu:

Müdür ve Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

Rektör tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri aynı yöntemle görevlendirilir.